1) Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu, stanowiska służbowego (dane osobowe) jest Detal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Administrator). Jeżeli nie podali Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio Administratorowi, Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez podmiot, w imieniu, którego Państwo działacie.
2) Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych można kierować na adres [email protected]
3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym archiwizacja, dochodzenie roszczeń).
4) Państwa dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także podmiotom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktujecie się Państwo z Administratorem w związku z realizacją umowy oraz po zakończeniu tego okresu.
7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych w dowolnym momencie.
8) Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne.